Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek

A ZFW Hortiservice Kft. tevékenységét az ’Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek’ szerint végzi, mely honlapunkon és katalógusunkban korlátozás nélkül hozzáférhető.

Általános szállítási és értékesítési feltételek
Érvényesség: Jelen Általános szállítási és értékesítési feltételek alkalmazása valamennyi értékesítés esetén kötelező, kivéve, ha a felek ettől eltérő írásbeli megállapodást kötöttek.

1.      Ajánlatok és megállapodások

1.1.  Az Eladó ajánlataiban szereplő árak általános forgalmi adó nélkül értendőek.

1.2.  Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát. Árváltozást követően érkezett megrendelések esetén az új árak érvényesek.

1.3.  Amennyiben a megrendelésben szereplő mennyiség eltér az Eladó által forgalmazott, adott termékre   jellemző csomagolási egységtől, vagy annak többszörösétől, akkor az       Eladó a következő nagyobb szabványos mennyiséget szállítja ki.

2.      Ár

  Az ár minden esetén nettó árat jelent, az Eladó telephelyén történő átvétellel. A Vevőt terheli a   telephelyéig/lakóhelyéig történő szállítás díja.

3.      Részszállítások

  Az Eladó jogosult a termékek részletekben történő szállítására, és ennek megfelelően részszámlák   kiállítására.

4.      Tulajdonjog

  Az Eladó által értékesített termékek mindaddig az Eladó tulajdonát képezik, míg a Vevő a vételárat teljes   mértékben ki nem egyenlítette.

5.      Fizetés

  Eltérő megállapodás hiányában a termék ellenértékének megtérítése készpénzben vagy utánvéttel   esedékes. Banki utalás esetén a fizetési határidő 8 nap. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat   mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

6.       Behajtási költségek

  Amennyiben a Vevő a kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás valamennyi költsége – akár peren kívül,   akár bírói úton történik – a Vevőt terheli.

7.      Felelősség korlátozása és kizárása

7.1.  A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan, amit az Eladótól   követelhet.

7.2.  A Vevő jogos és igazolt kárigénye esetén az Eladó felelőssége legfeljebb a kifogásolt termékek vételáráig   terjedhet. Az Eladó semmiképpen sem tehető felelőssé további kárért.

7.3.  Az Eladó nem felel a nem megfelelő tárolás és felhasználás, illetve a szavatossági időn túli használat   esetén.

8.      Reklamáció

8.1.  A Vevő köteles a termék átvételétől számított 3 napon belül írásban jelezni minőségi, mennyiségi és   egyéb kifogásait. Amennyiben a Vevő a fenti határidőn belül nem jelzi kifogását az Eladó felé, az Eladó   mentesül minden felelősség alól.

8.2.  Amennyiben az átadott termékkel kapcsolatban a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérhet   független szakértői állásfoglalást. A szakértői díj az elmarasztalt felet terheli.

9.      Vis major

9.1.  Vis major estén az Eladó köteles a Vevőt a legrövidebb időn belül értesíteni.

9.2.  Mindkét fél jogosult a megállapodás felbontására, ha a vis major időtartama a két hónapot meghaladja. Az   Eladó ilyen esetben kártérítésre nem kötelezhető.

10.  Vitás ügyek rendezése

  A Felek közötti vitás ügyben a Kecskemét Városi Bíróság jár el.